ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΨΥΧΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PSYCHOLOGIC EXPIREMENTAL RESEARCH. THE IMAGINATION AND IT'S RELATION TO OTHER MENTAL FUNCTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1938
  6. 190-208
    • In this research, conclusions from studies are included which refer to the imagination and it's relation to other mental functions.
    • Στην μελέτη περιλαμβάνονται τα πορίσματα ερευνών που αναφέρονται στην φαντασία και την σχέση αυτής προς τις άλλες ψυχικές λειτουργίες