ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΝΕΟΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΕΚΡΗΞΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΕΡΡΩΝ (ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ)

A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF LATE TERTIARY ERUPTIVE ROCKS IN THE AREA FERE (WEST THRAKIS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Λιάτσικας Ν
  5. 1938
  6. 162-176
    • The geological conditions are described of the area Fere. The presence of passed rocks of the paleozoic era is established and a map is given of the expansion of the volcanic rocks which are considered products of explosions. Concerning their sequence, it is considered that the phase of andesite was preceeded and the phase of acid dacide and liparite explosions were followed. That area is one of the richest in volcanoes cupola.
    • Περιγράφονται οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής των Φερρών. Διαπιστώνεται η παρουσία διαβασικών πετρωμάτων παλαιογωϊκής ηλικίας και δίδεται χάρτης της εξαπλώσεως των ηφαιστειογενών πετρωμάτων, τα οποία θεωρεί προϊόντα εκρήξεων. Ως προς την διαδοχή τους θεωρεί ότι προηγήθηκε η φάση των ανδεσιτικών και επακολούθησε η φάση των όξινων δακιτικών και λιπαριτικών εκρήξεων. Η περιοχή αυτή είναι από τις πλουσιότερες σε ηφαίστειους θόλους.