ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΙΧΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ)

THE VOLCANOS OF THE ISLANDS LIKHADES AND SAINT IOANNIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Γεωργαλάς, Γεώργιος
  5. 1938
  6. 86-98
    • New volcanic centers are beings studied in the area of Kammena Vourla. The presence of volcanos in that area has a direct genetic relation with the tectonic structure of the whole area, which due to the ruptures and the collapses is considered a weak area of the earthly crust of least resistance. A petrologic and mineralogic examination of the area is being made and the results are presented.
    • Μελετώνται νέα ηφαιστειακά κέντρα στην περιοχή των Καμμένων Βούρλων. Η παρουσία των ηφαιστείων σ' εκείνο το μέρος έχει άμεση γενετική σχέση με την τεκτονική κατασκευή όλης αυτής της περιοχής, η οποία λόγω των ρηγμάτων και των εγκατακρημνίσεων αποτελεί ασθενή περιοχή του γήινου φλοιού ελάχιστων αντιστάσεων. Γίνεται πετρολογική και ορυκτολογική εξέταση της περιοχής και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα