ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ

THE PRINCIPLE OF THE WORK SCHOOL ACCORDING TO ANCIENT GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1938
  6. 18-30
    • An extension of the meaning of the "work school" which is considered the brillance of the new educational and paedological study. Many of it's principles are recognized in ancient authors and some of those were applied in ancient greek cities. Xenophonda's views on education, education in Iran, in Sparte are described while Xenophonda's principles are compared to those of the "work school".
    • Ανάπτυξη της έννοιας του σχολείου εργασίας που θεωρείται το απαύγασμα της νεώτατης παιδαγωγικής και παιδολογικής έρευνας. Πολλές από τις αρχές του, συναντώνται στους αρχαίους συγγραφείς και ορισμένες από αυτές εφαρμόστηκαν σε αρχαίες ελληνικές πόλεις. Περιγράφονται οι απόψεις του Ξενοφώντα για την παιδεία, η παιδεία στην Περσία, στην Σπάρτη ενώ συγκρίνονται οι αρχές του Ξενοφώντα προς εκείνες του σχολείου εργασίας.