ΝΕΩΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΝ ΕΝ ΠΟΛΕΜΟ

NEW CONCLUSIONS CONCERNING BLOOD DONATIONS DURING THE WAR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1950
  6. 518-529
    • A reformation plan is submitted concerning the sunitary rules that are valid especially of the organization of blood donations in case of a war.
    • Υποβάλεται σχέδιο αναμόρφωσης των υγειονομικών κανόνων που ισχύουν, ειδικότερα δε της οργάνωσης της αιμοδοσίας σε περίπτωση πολέμου.