ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΟΔΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

CONCERNING THE AGE OF THE CRYSTALLOSCHISTOUS ROCKS IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkalinos John | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1950
  6. 500-518
    • The age of the crystalloschistous rocks in Greece is being studied. After examining the petrographic composition and age of every crystalloschistous piece that was taken from various parts of the country, the conclusion is that the rocks must be considered as presilurian age.
    • Μελετάται η ηλικία των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων της Ελλάδος. Κατόπιν εξέτασης της πετρογραφικής σύστασης και ηλικίας κάθε κρυσταλλοσχιστώδους τεμαχίου που ελήφθει από διάφορα μέρη της χώρας προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα πετρώματα αυτά πρέπει να θεωρούνται προσιλουρίου ηλικίας.