ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ | Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1950
  6. 496-500
    • 4 issues are introduced of the fishing report and the 2 volumes of records of the greek hydrobiologic institute of the Academy. Also, an introduction is made of the work writing from m. F. Koukoule "Salonikas Ephstathiou-The folklore" which refers to various manifestations of the life and civilization of byzantine ancenstors during the 12th century.
    • Κατατίθενται τα 4 τεύχη του αλιευτικού δελτίου και οι 2 τόμοι των πρακτικών, του ελληνικού υδροβιολογικού ινστιτούτου της Ακαδημίας . Επίσης, γίνεται εισήγηση του συγγράμματος του κ. Φ. Κουκουλέ "Θεσσαλονίκης Ευσταθίου-Τα Λαογραφικά", το οποίο αναφέρεται σε διάφορες εκφάνσεις του βίου και του πολιτισμού των βυζαντινών προγόνων μας κατά τον 12ο αι.