Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΒΩΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

THE PILLAR OF CRETE, THE CAUSE OF FREEDOM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουρεμένος, Βασίλειος (1875-1957)
  5. 1950
  6. 457-459
    • The civilization and society of Crete is being studied and the heroic resistance of the cretans against the invasion of germans during the last war is pointed out.
    • Μελετάται ο πολιτισμός και η κοινωνία της Κρήτης και επισημαίνεται η ηρωϊκή αντίσταση του κρητικού λαού κατά των εισβολέων γερμανών κατά τον τελευταίο πόλεμο.