ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ

THE EFFECT OF CEMENT DUST ON THE PHYSIOLOGY AND THE FRUITFULNESS OF THE OLIVE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναγνωστόπουλος Π Θ
  5. 1950
  6. 424-426
    • The issue of the fruitfulness and life of trees which are affected by the dust from cement in the area of Elefsina where the phenomenon of poor crop in olives is observed.
    • Μελετάται το ζήτημα της καρποφορίας και της ζωής των δένδρων, που επηρεάζονται από τη σκόνη του τσιμέντου, στην περιοχή της Ελευσίνας όπου και ειδικότερα παρατηρείται το φαινόμενο της ακαρπίας της ελαιάς.