Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ (ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)

THE DEVELOPMENT OF GREEK CHILDREN'S READING INTEREST'S (BASED ON EXPERIMENTAL STUDY) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1950
  6. 207-217
    • The determonation of childrens reading interests at various ages and their choice of literary work is being studied. The study's method is presented and the conclusions and results that arise.
    • Μελετάται ο καθορισμός του διαφέροντος των παιδιών σε διαφόρους ηλικίας, στην ανάγνωση και στην εκλογή του λογοτεχνικού είδους της προτίμησής τους. Παρουσιάζεται η μέθοδος της έρευνας και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν.