ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966) | Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Balanos Dimitrios
  5. 1950
  6. 8-12
    • M. Gardike's book "Crimenology " is presented which deals with the general reasons for crimes as well as the personal reasons. A specific reference is being made on the police organization and function. Finally, m. B. Tataki's study "Byzantine philosophy" is presented which examines the byzantine philosophy, in other words, a topic which has been neglected.
    • Παρουσιάζεται το έργο του κ. Κ. Γαρδίκα "Εγκληματολογία", το οποίο πραγματεύεται τα γενικά αίτια των εγκλημάτων αλλά και τα ατομικά αίτια. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οργάνωση και λειτουργία της αστυνομίας. Τέλος, παρουσιάζεται η μελέτη του κ. Β. Τατάκη "La philosophie Byzantine", η οποία εξετάζει την βυζαντινή φιλοσοφία, δηλαδή έναν τομέα για τον οποίον ελάχιστα πράγματα έχουν γραφτεί.