1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1948
  6. 449-451
    • Blochs theorem is generalized as regards the olomorphes partly-form functions of one brauch. Its contribution for the eigenvalues as well as for the criteriou of regular sets which these functions form. Furthermore, the condition that allows the finding of the eigenvalues for the factors of algebraicals is given.
    • Γενικεύεται το θεώρημα του Bloch για τις ολόμορφες ή μερόμορφες συναρτήσεις ενός κλάδου, αποδεικνύεται δε η συμβολή του τόσο για τις εξαιρετικές τιμές όσο και για το κριτήριο των κανονικών οικογενειών τις οποίες οι συναρτήσεις αυτές σχηματίζουν. Επίσης δίδεται συνθήκη επιτρέπουσα στην εύρεση εξαιρετικών τιμών για τις παραγώγους των αλγεβροειδών.