ΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ

THE STUDIES OF THE CONFEDERACY OF TECHNICAL SCIENTISTS AND EXECUTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE GREEK COUNTRY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαμπαδάριος Δημήτριος | Labadarios D.
  5. 1948
  6. 397-404
    • On the basis of this study, all the reasons for which is valuable the earth and the subsoil of each country as well as the resources, are reudered. It is essential for our country to pursue the restoration of the damages which were brought out by the second world war and this should happen in the context of the raising the standard of living of the greek people. The project for the development of resources should be worked out just as the progects of other sectors which contribute to the development of one country, for example : industry, agriculture, economy.
    • Στη μελέτη αυτή αποδίδονται οι λόγοι για τους οποίους είναι πολύτιμη η γή και το υπέδαφος κάθε χώρας καθώς και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές. Καθίσταται αναγκαίο να επιδιώξει η χώρα μας να επανορθώσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί απ' τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτό πρέπει να γίνει εντός του πλαισίου της ανύψωσης του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού. Πρέπει να γίνει επεξεργασία του σχεδίου πλουτοπαραγωγικής ανάπτυξης καθώς και των επιμέρους τομέων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας χώρας π.χ,.η βιομηχανία , η γεωργία, η οικονομία .