1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1948
  6. 395-397
    • Curriculum vitae and scientific activity of the professor in Harvard University Werner Wilhelm Jaeger.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του καθηγητή του Harvard κ. Werner Wilhelm Jaeger.