ΕΠΙ ΤΗ ΕΞΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ WERNER WILHELM JAEGER, ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΕΝ ΤΩ, ΠΑΜΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ, ΤΟΥ HARVARD

ANNIVERSARY OF THE SIXTY YEAR ACTIVITY OF THE PROFESSOR WERNER WILHELM JAEGER PROFESSOR IN HARVARD UNIVERSITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1948
  6. 395-397
    • Curriculum vitae and scientific activity of the professor in Harvard University Werner Wilhelm Jaeger.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του καθηγητή του Harvard κ. Werner Wilhelm Jaeger.