ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK'S PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1948
  6. 333-336
    • The books of mr. Charitakis and Tamptas "The book of mother, hygiene and nutricion of mother and baby", as well as "Breathing and human macine " are presented and analysed, respectirely.
    • Παρουσιάζονται και αναλύονται τα βιβλία των κ. Κ. Χαριτάκη και Ταπτάς με τίτλους "Το βιβλίο της μητέρας, υγιεινή και διαιτητική της μητέρας και του παιδιού" και "Αναπνοή και ανθρώπινη μηχανή".