ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΝ ΤΩ ΕΥΡΥΤΕΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΧΩΡΩ

THE ALLOCATION OF THE SEISMIC ACTIVITY INTO THE WIDER GREEK AREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ
  5. 1948
  6. 307-309
    • From the study of the seismic activity in the wider Greek area, arose that during the intense seismic activity of the period 1918-1925 in the area of Cyclades,it wasn't observed any decrease in the seismic activity at the Ionian islands. Furthermore, during the year 1925 an intense seismic activity in Ionian sea was observed, while in Aegean sea there was a soil quiescence. This, the seismic activity in area neither rules out, mor has always as a consequence the simultaneous occurence of boisterous seismic activity in other neighbouring or distant areas of the wider greek area. Certainly, the same stands and for the temporarily occuring soil quiescence. Finally, it is ascertained that the potential conditions don't oceur with exactly the same series, in the wider greek area.
    • Από τη μελέτη της σεισμικής δράσης στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, προκύπτει ότι κατά την έντονη σεισμική δράση της περιόδου 1918-1925 στην περιοχή των κυκλάδων, δεν παρατηρήθηκε μείωση της σεισμικής δράσης στα νησιά του Ιονίου. Επίσης όταν το έτος 1926 υπήρξε έντονη σεισμική δράση στο ιόνιο πέλαγος, αντίθετα υπήρξε κάποια εδαφική ηρεμία στο αιγαίο πέλαγος. Έτσι, η έντονη σεισμική δράση σε οποιαδήποτε περιοχή ούτε αποκλέιει, ούτε έχει πάντοτε σαν συνέπεια τη σύγχρονη εμφάνιση σφοδρής σεισμικής δράσης σε άλλη γειτονική ή απομακρυσμένη περιοχή του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την πρόσκαιρα εμφανιζόμενη εδαφική ηρεμία. τέλος, έχει διαπιστωθεί, ότι οι δυναμικές καταστάσεις δεν εμφανίζονται με την ίδια ακριβής σειρά στον ευρύτερο ελληνικό χώρο.