1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968) | Σταθόπουλος Αθ. | Παπαδημητρακόπουλος Π. | Stathopoulos Ath. | Papadimitrakopoulos P.
  5. 1948
  6. 292-295
    • The speciality of the antibodies Vi, O and H it is not a stable biological phenomenon because injections in animals with virus of V O and H kyphous cause changes in antibodies character.
    • Διαπιστώνεται ότι η ειδικότητα των αντισωμάτων vi, Ο και Η δεν είναι σταθερό βιολογικό φαινόμενο, διότι με τη συνέχιση στα ζώα, ενέσεων στελεχών τύφου Vi, O και Η, παρατηρήθηκε ότι οι οροί κάθε ζώου δεν παρέμεναν ίδιοι από την άποψη χαρακτήρων αντισωμάτων. Εκτελέσθηκαν λοιπόν πειράματα προκειμένου να αιτιολογηθούν οι διαφορές αυτές. Μετά από σχετικές παρατηρήσεις ήταν αδύνατο ν' αναγνωριστούν στους ορούς Vi, O και Η οποιαδήποτε ειδικότητα. Επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατάταξη στελεχών, πολύ δε περισσότερο στην επιλογή τέτοιων για την παρασκευή εμβολίων.