1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1948
  6. 252-255
    • Special cases of the hypocycloid of laguerre are examined.
    • Εξετάζονται ειδικές περιπτώσεις της υποκυκλοειδούς του Laguerre.