ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΙ

THE PROBLEM OF THE RIGHT TO CHOOSE IN ANCIENT GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1948
  6. 217-231
    • In the present study are briefly cited the most important precepts for the right to choose. These precepts had exerted great influence on greek fathers and teachers of the church as well as on the wise men of the ensuing years. These precepts had become the main base and the starting point of this particular problem.
    • Στη μελέτη αυτή παρατίθενται σε συντομία τα πιο σημαντικά διδάγματα για την ελευθερία της βούλησης. Τα διδάγματα αυτά άντλησαν μεγάλη επιρροή στους έλληνες πατέρες και διδασκάλους της εκκλησίας καθώς και στους σοφούς των μετέπειτα χρόνων, έγιναν δε η κύρια βάση και η αφετηρία του συγκεκριμένου προβλήματος.