Ο ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ

THE GREEK WAR OF INDEPENDENCE AND THE PRINCIPLE OF NATIONALITIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1948
  6. 99-118
    • Speech which is referred to the mirucle of the generation of 1821 war of independence. The war for the greek independence with the contribution of the spiritual children of Greece brought to an end that daring plan.
    • Ομιλία που αναφέρεται στο θαύμα της γενιάς του εικοσιένα. Ο αγώνας για την ελληνική ανεξαρτησία με τη συμβολή των πνευματικών τέκνων της Ελλάδος οδήγησε εις πέρας το τολμηρό αυτό σχέδιο.