ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΚΟΚΚΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ

COMPARATIVE BIOLOGICAL STUDY OF ROCK FEVER VIRUS ANTIGEN ON VARIOUS SPECIES OF ANIMALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968) | Λογοθετόπουλος Ιωάννης | Logothetopoulos I. | Panagiotopoulos D. | Παναγιωτόπουλος Δ.
  5. 1948
  6. 30-32
    • During the year 1934, in the context of a research for the making of a therapeutic anti-rock fever virus serum, were vaccinated 45 in total animals, like goals, fowls, etc. from the observations arose the following ascertainments : 1) They should be vaccinated animals with high grade of reactiveness, and 2) because of the fact that one short phase of immunity exists, during which, only the serum has high grade of antibodies, this phase should be used by the therapeutics.
    • Το έτος 1934, στα πλαίσια της έρευνας για τη παρασκευή θεραπευτικού αντιμελιτοκοκκικού ορού, εμβολιάσθηκαν 45 συνολικά ζώα, όπως αιγοειδή, ορνιθοειδή κα. Από τις παρατηρήσεις που έγιναν προέκυψαν οι διαπιστώσεις α) θα πρέπει να εμβολιάζονται ζώα με υψηλό βαθμό αντιδραστικότητας και β) λόγω του γεγονός ότι υπάρχει μία σύντομη φάση ανοσίας στη διάρκεια της οποίας μόνο ο ορός έχει υψηλό βαθμό αντισωμάτων, αυτή τη φάση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η θεραπευτική.