ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΚΟΚΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

THE DIVISION IN THE ANTIGENIC EXISTENCE OF ROCK FEVER VIRUS AND OF OTHER MICRO-ORGANISMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968) | Logothetopoulos I. | Bredakis F. | Λογοθετόπουλος Ιωάννης | Μπρεδάκης Φ.
  5. 1948
  6. 26-30
    • A lot of researchers don't agree with the view that the non-joined microbic stalks, which often get isolated during the rock fever, are irrelevant to the disease. Some recommend the successive transplantation of stalks till they become agglutinable while other suggest their classification to antigenic varieties of them. After some experiments was proved that the successive transplantation does not become them agglutinable but also their classification to antigenic catalogues is not possible to happen since they constantly increase.
    • Είναι πολλοί οι ερευνητές που δεν συμφωνούν με την άποψη ότι τα μη συγκολλήσιμα μικροβιακά στελέχη που συχνά απομονώνονται κατά τον μελιταίο πυρετό, είναι άσχετα με τη νόσο. Μερικοί συμβουλεύουν την επάλληλη μεταμόσχευση στελεχών μέχρι να καταστούν συγκολλήσιμα ενώ άλλοι προτείνουν την κατάταξη τους σε αντιγονικές ποικιλίες αυτών. Μετά από πειράματα αποδεικνύεται ότι η επάλληλη μεταμόσχευση δεν τα καθιστά συγκολλήσιμα αλλά και η κατάταξή τους σε αντιγονικούς καταλόγους δεν είναι δυνατό να συμβεί αφού πολλαπλασιάζονται συνεχώς.