ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ - ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

CARL MARX - A CENTURY FROM HIS DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης (1902-1986)
  5. 1983
  6. 336-364
    • Speech given on the occasion of the completion of a century (14/3/1883) from the death of Carl Marx. Marx built one multilateral theoretical edifice with the assistance of his friend and collaborator Friedrich Eugels. This edifice was named marxism whose criteria were stridly scientific. After Beethoven, Goethe and Hegel, Marx was the fourth titan, who marked out Germany on the turn of the firstto the second half of the 19th century. After apostle Paul, Mohammed and Luther, no-one else influenced so much the course of the international history as Marx did.
    • Ομιλία με αφορμή την συμπλήρωση εκατό ετών (14 Μαρτίου 1883) από το θάνατο του Κάρλ Μάρξ. Ο Μάρξ έχτισε ένα πολύπλευρο θεωρητικό οικοδόμημα, με τη συμπαράσταση και του φίλου και συνεργάτη του Φρήντριχ Ένγκελς. Το οικοδόμημα αυτό ονομάσθηκε- Μαρξισμός- με κριτήρια αυστηρώς επιστημονικά. Μετά τους Μπετόβεν, Γκαίτε και Χέγγελ, ο Μάρξ ήταν ο τέταρτος τιτάνας, που ανέδειξε η Γερμανία στη στροφή του πρώτου προς το δεύτερο ήμισυ του ΙΘ΄ αιώνα. Μετά τον Απόστολο Παύλο, τον Μωάμεθ, το Λούθηρο, κανένας άλλος δεν επηρέασε την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας, όσο ο Μάρξ.