ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. Π. ΘΕΟΧΑΡΗ

SPEECH OF THE PAST-PRESIDENT MR. P. THEOCHARIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1983
  6. 5-10
    • Report of activities and general ideas of the past-president mr. Perikles Theocharis, concerning the aims and the proper way of running a modern academic institution.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων αλλά και γενικότερες απόψεις του αποχωρούντος προέδρου του έτους, 1982 κ. Περικλή Θεοχάρη, σχετικά με τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας μιας σύγχρονης Ακαδημίας.