ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΟΝ ΦΟΡΑΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΖΕΥΓΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

COUNTERCLOCKWISE ROTATION OF THE STRESS PATTERN IN THE AREA OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ | Δελημπάσης Ν. Δ. | Delibasis N.D.
  5. 1983
  6. 548-563
    • It is being studied the rotation's contingency towards the going back course of the ocheme of orientation of the axes of maximum and minimum tension, in pairs of successive earthquakes which happen in the greek territory. For the controling of this suspicion were studied in total 15 pairs of successive earthquakes whose size was bigger or the same than 53/4 in order that the mechanisms of their origin to present sufficient reliability. At the 14 pairs of successive earthquakes that took place at Aegean sub-level, out of the 15 pairs which were studied, the mechanisms showed an appreciable rotation to the axis of minimum tension (t) during the going back course, which is propably due to an indication of inner distortion. From equivalent rotation of the liable sub-level of Aegean. Only one case out of is the axis of minimum tension (t) shaves a small rotation (16) towards the sound course and the axis of maximum tension (p) big rotation (103) towards the going back course, which is possible to be due to the tensions of compression which prevail at the insular area of Ionion, where took place the under examination case.
    • Μελετάται το ενδεχόμενο της στροφής κατά την ανάδρομη φορά, του σχεδίου προσανατολισμού των αξόνων μέγιστης και ελλάχιστης τάσης σε ζεύγη διαδοχικών σεισμών που γίνονται στον ελληνικό χώρο. Για τον έλεγχο αυτής της υποψίας μελετήθηκαν 15 συνολικά ζεύγη διαδοχικών σεισμών που το μέγεθός τους ήταν μεγαλύτερο ή ίσο από 5 3/4, ώστε οι μηχανισμοί γέννεσής τους να παρουσιάζουν επαρκή αξιοπιστία. Στα 14 ζεύγη διαδοχικών σεισμών που έγιναν στην Αιγαία υποπλάκα από τα 15 ζεύγη που μελετήθηκαν, οι μηχανισμοί δείχνουν αισθητή στροφή του άξονα ελάχιστης τάσης (τ) κατά την ανάδρομη φορά η οποία οφείλεται πιθανώς σε εκδήλωση εσωτερικής παραμόρφωσης, από ανάλογη στροφή της υποκείμενης πλάκας της Αφρικής, ή της υπορκείμενης υποπλάκας του Αιγαίου. Μόνο σε μία περίπτωση από τις 15, ο άξονας ελάχιστης τάσης (τ) παρουσιάζει μικρή στροφή (16) κατά την ορθή φορά και ο άξονας μέγιστης τάσης (P) μεγάλη στροφή (103) κατά την ανάδρομη φορά η οποία πιθανόν να οφείλεται στις τάσεις συμπίεσης που επικρατούν στην περιοχή των νήσων του Ιονίου, όπου έγινε η εξεταζόμενη περίπτωση.