ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

ON THE ACTIVITIES OF THE UNDERGROUND RESISTANCE ORGANIZATION CREATED IN ATHENS DURING THE GERMAN AND ITALIAN OCCUPATION IN GREECE (1941-1944) TO SUPPORT THE FAMILIES OF THE NAVY PEOPLE FIGHTING IN THE MIDDLE EAST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Tsafos D. | Τσάφος Δ. | Papageorgiou D. | Παπαγεωργίου Δ.
  5. 1983
  6. 466-475
    • This study composes an account for the action of a secret providential organization for the families of missing seamen during the German and Italian occupation, during the second world war. The cause of the organization's establishment, which runned from the March of 1942 till the November of 1944, was the provision of money. Food, medicines and whatever other means that concern the living conditions of the families of them who were in the Middle East. such as officers, non-commissioned officers and sailors of the Navy. This secret organization was runned by a four-member committee and operated by a network of people who offered voluntary their cooperation but they met with great difficulties from the authoreties of the occupation. In the end, in this account are cited : the number of the families which chanced relief, the receivable and expenditure sums of money (sources ways of distribution) and the account of the administartion by the managing committee.
    • Η μελέτη αυτή αποτελεί έκθεση για τη δράση της μυστικής οργάνωσης πρόνοιας οικογενειών αγνοουμένων ναυτικών κατά την διάρκεια της γερμανοιταλικής κατοχής κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για την γνώση της ηγεσίας του ναυτικού με σκοπό να μην παραμείνει άγνωστος ένας τομέας δράσης του ναυτικού μας. Αιτία δημιοργίας της οργάνωσης αυτής, που λειτούργησε από τον Μάρτιο του 1942 μέχρι και τον Νοέμβριο του 1944 ήταν η χορήγηση χρημάτων , τροφίμων, φαρμάκων και οποιονδήποτε άλλων μέσων διαβίωσης στις οικογένειες των ευρισκόμενων στη Μέση Ανατολή αξιωματικών, υπαξιωματικών και ναυτών του πολεμικού ναυτικού μας. Η μυστική αυτή οργάνωση διευθύνονταν από τετραμελή επιτροπή και λειτουργούσε με δίκτυο ατόμων, τα οποία πρόσφεραν εθελοντικώς την συνεργασία τους συναντώντας όμως μεγάλες δυσχέρειες από τις αρχές κατοχής. Τέλος, στην έκθεση αυτή παρατίθεται ο αριθμός των οικογενειών οι οποίες έτυχαν περίθαλψης, τα εισπραχθέντα και δαπανηθέντα χρηματικά ποσά (πηγές-τρόπος διανομής) και ο απολογισμός διαχείρησης από την διευθύνουσα επιτροπή.