Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΙΚΑΣΙΑ POINCARE ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΩΝ

ON THE GENERALIZED POINCARE CONJECTURE AND THE STRUCTURE OF MANIFOLOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ρασσιάς Γ.Μ
  5. 1983
  6. 393-400
    • This study is refered to Morse's theory as well to its applications to the fundamental problem of the classification of complexes as regards their structure. Especially, deals with the theorem's demoustration of the h- co-limit of the Generalized Poincare's Conjecture, as well these of significant theorus of algebraic topology.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη θεωρία του Morse καθώς και στις εφαρμογές της στο θεμελιώδες πρόβλημα της ταξινόμησης των πολλαπλοτήτων όσο αφορά την δομή τους. Ειδικά αναφέρεται στην απόδειξη του θεωρήματος του h-συμφραγμού, της γενικευμένης εικασίας του Poincare καθώς και ορισμένων αξιόλογων θεωρημάτων της αλγεβρικής τοπολογίας.