ΕΠΙ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΛΓΕΒΡΑΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

ON SOME INTRODUCTIVE ASPECTS OF THE LINEAR SUPERALGEBRA- INTRODUCTION OF THE MULTISYMMETRIC GROUP (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μήττας Ι | Ioulidis Stavros G. | Ιουλίδης Σταύρος Γ.
  5. 1983
  6. 361-392
    • Starting from the well-known super composed structures of the super group, superring and superbody of the superrectrored space, the supercomposed structure, relative to the classical linear algebra, are studied. In addition, the meaning of the multisymmetric supergroup, which is a special formed supergroup, is introduced.
    • Μελετώνται, με αφετηρία τις ήδη γνωστές υπερσυνθετικές δομές της υπερομάδας, του υπερδακτυλίου και υπερσώματος, που υπερδιανυσματικού χώρου και με την προοπτική παραπέρα εφαρμογών, ορίζονται και μελετώνται ως ένα βαθμό η υπερσυνθετική δομή η αντίστοιχη προς την κλασσική γραμμική άλγεβρα καθώς και απεικονήσεις μεταξύ υπερδιανυσματικών χωρών, αντίστοιχες προς τις γραμμικές μεταξύ διανυσματικών χώρων της κλαδοικής θεωρίας. Εισάγεται επίσης και η έννοια της πολυσυμμετρικών υπερομάδας, δηλαδή μιας υπερομάδας ειδικής μορφής.