ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

IMPROVEMENT TO THE ISOLATION OF SALMONELLS FROM PRODUCTS OF MEAT THROUGH THE APPLICATION OF ENRICHED MATERIAL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Serie Ch. | Μαυρομμάτη Χρ | Τριχόπουλος, Δημήτριος (1938-2014) | Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992) | Καλαποθάκη Β
  5. 1983
  6. 241-249
    • In this study are compared five techniques for the isolation of salmonelles. In particular, firstly was made a comparison of the RV material with the MK material and then with the re-enrichment in SMM material, vaccinated either from MK material or RV material. After examining 454 samples of meat products was resulted that the methods, in which was used the RV material, suspend enough the strong comperitive viruses lactose and dextrine in the negative, contrary to the methods which use the MK material. Consequently, the RV broth is more sensitive than the MK broth in the isolation of salmonelles but also more special. The RV material has the advantage that its preparation is simple and when it is prepared can remain ready for usage, at least one month.
    • Στη μελέτη αυτή συγκρίνονται πέντε τεχνικές απομόνωσης σαλμονέλλων. Ειδικότερα έγινε σύγκριση του υλικού RV, αφ' ενός με το υλικό ΜΚ και αφ' ετέρου με τον επανεμπλουτισμό σε υλικό SMM, εμβολιασμένο ή από υλικό ΜΚ, ή από υλικό RV. Στην εξέταση 454 δειγμάτων προϊόντων κρέατος καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μέθοδοι στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί το υλικό RV αναστέλλουν πολύ ισχυρότερα τα ανταγωνιστικά μικρόβια λακτόζη και σακχαρόδη αρνητικά, παρά οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούν το υλικό ΜΚ. Επομένως ο ζωμός RV είναι περισσότερο ευαίσθητος από τον ζωμό ΜΚ στην απομόνωση των σαλμονέλλων, αλλά και περισσότερο ειδικός. Το υλικό RV έχει το πλεονέκτημα ότι είναι απλός στην παρασκευή, όταν δε παρασκευαστεί μπορεί να παραμείνει ένα τουλάχιστον μήνα έτοιμος για χρήση.