Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΤΩΝ "ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ" ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΩΔΟΥΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ

THE TECTONIC PLACING OF THE "SLATES OF ATHENS" ON THE CRYSTALI GROUP OF HYMETTUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρίνος Γεώργιος Π
  5. 1983
  6. 232-240
    • Geological study which deals with the tectonic placing of the "slates of Athens" on the crystallic gropu Hymettus. For the scope of the detailed exploration of the subject, was mapped in detail, on a scale of 1:5000 the area of Alepovounio. From this study was certified the marble's covering of Hymettus by the limestones of Alepovounio. This study cncludes with the ascertainment that for the higher rank of the slates of Athens was proved that the Senonios upper critidic age, but because of the reason that these slate's moulding tallies with a system of rocks which is consisted of argilic slates and successive layers of saudstone ? of a wide stratigraphical spectrum, is possible that the moulding of Alepovounio etc. to belong to the critidic.
    • Γεωλογική μελέτη η οποία ασχολείται με την τεκτονική τοποθέτηση των "Σχιστολίθων των Αθηνών" στο κρυσταλλοσχιστώδες συγκρότημα του Υμηττού. Για το σκοπό της λεπτομερέστερους διερεύνησης του θέματος χαρτογραφήθηκε λεπτομερώς, υπό κλίμακα 1:5000 η περιοχή Αλεποβουνίου. Από τη μελέτη αυτή πιστοποιήθηκε η επικάλυψη του μαρμάρου του Υμηττού από τους ασβεστόλιθους του Αλεποβουνίου. Η έρευνα αυτή καταλήγει με την διαπίστωση ότι προκειμένου, για την ανώτερη βαθμίδα των σχιστολίθων των Αθηνών αποδείχθηκε η Σενόνιος Ανωκρητιδική ηλικία, επειδή όμως η διάπλαση των σχιστολίθων αυτών αντιστοιχεί εις φλύσχην ευρέως στρωματογραφικού φάσματος, είναι δυνατόν και η διάπλαση του Αλεποβουνίου κλπ. να ανήκει στο Κρητιδικό.