Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΕΙΑΣ ΕΡΙΤΑ, ΦΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ

THE CASE OF PRIESTESS ERITA. LIGHT OF LAW FROM THE PALACE ARCHIVES OF PYLOS (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
 2. Δημοσίευση
 3. Άρθρα πρακτικών
 4. Ελληνικά
 5. Αποστολάκης, Ιωάννης Μ.
 6. 1983
 7. 178-184
  • Πρωτότυπο
  • A study concerning the history of law about the trial, which took place at Pylos, during the 12th b.c. century, between the priestess Erita and the public or municipal authorities of Pylos in relation to the legal diaracterization of landed property dedicated to God. According to the priestess Erita this property, as it was dedicated to God, was free from tax, while contrary to the authorities of Pylos was public real estate but leased and liable to taxation . Following, it is pinpointed that the priestess rita is alluded as a salaried and for another public lauded property, which's revenue is returned to someone named slave of God. In the end, by the whole study of the plates of that era, is resulted that by that time and may be earlier from the 12th century existed real estate registry, and law, and justice's award as well, characteristics regarding the previous culture of that remote era, the threshold of the history of our national law.
  • Μελέτη της ιστορίας του δικαίου περί της δίκης, η οποία έλαβε μέρος στην Πύλο κατά τον 12ο πχ. αιώνα μεταξύ αφ' ενός της ιέρειας Ερίτας και αφ' ετέρου των δημόσιων ή δημοτικών αρχών της Πύλου σε σχέση προς το νομικό χαρακτηρισμό ακινήτου κτήματος, αφιερωμένου στο Θεό. Κατά την ιέρεια Ερίτα το κτήμα αυτό, ως αφιερωμένο στο Θεό, ήταν απαλλαγμένο φόρου, ενώ αντίθετα κατά τις αρχές της Πύλου ήταν ακίνητο δημόσιο, αλλ' εκμισθωμένο, υποκείμενο σε φορολογία. Στην συνέχεια σημειώνεται ότι η ιέρεια Ερίτα αναφέρεται σαν μισθωτή και άλλου δημοσίου κτήματος του οποίου την πρόσοδο αποδίδει σε κάποια ονομαζόμενη δούλη του Θεού. Τέλος από την όλη μελέτη των πινακίδων της εποχής εκείνης συνάγεται ότι ήδη από τον 12ο αιώνα, ίσως και παλαιότερα, υπήρχε και κτηματολόγιο και δίκαιο και απονομή δικαιοσύνης, χαρακτηριστικά για τον προηγούμενο πολιτισμό της μακρυνής εκείνης εποχής, απαρχή της ιστορίας του εθνικού μας δικαίου.