ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1934 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

FESTIVE MEETING OF THE 25TH OF MARCH, 1934. CONCERNING THE PLAN AGAINST REVOLUTION OF THE ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966) | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942) | Kabouroglou Dimitrios
  5. 1934
  6. 13-22
    • The document of 1824 which states : "Plan concerning academic establishment" is presented and commentated on. This document is signed by 30 sergeants of that era and sets grounds for the establishment's foundation in analogy with the Athens Academy of today.
    • Παρουσιάζεται και σχολιάζεται έγγραφο του 1824 το οποίο επιγράφεται : "Σχέδιο περί ακαδημαϊκού τινός καταστήματος". Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από τριάντα λογίους της εποχής και βάζει τα θεμέλια για την ίδρυση καταστήματος αναλόγου με την σημερινήν Ακαδημίαν Αθηνών.