ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΤΡΑΧΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ

MORPHOLOGICAL MODIFICATIONS OF THE FROG'S RETINA ADAPTED TO LIGHT AND DARKNESS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Cosmetatos G. | Κοσμετάτος Γ | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958) | Cosmetatos G. | Κοτσαύτης Α. | Dontas Spyr | Kotsaftis A.
  5. 1934
  6. 320-328
    • From the histologic examination of the frog's retina, we come to these following conclusions : the elements of the retina show differences concerning the form, the structure, the position and the colouring reactions towards acid and the basic colouring substances, in analogy of the tension and of the duration of lighting. Also, after the effect of a powerfull solar light on the retina, a movement of the whole conic is observed towards the external aphrostical membrane. while the retina familiar to darkness, a major movement of the whole rod towards the external aphrostical membrane is observed with the animal's restoration from intense light to daylight, the retina's elements regain their original form, structure and colouring reactions. After the animal's restoration from darkness to daylight, the regaining of form construction and colouring reactions of the retina become gradual but in a shorter time period.
    • Από την ιστολογική εξέταση του αμφιβληστροειδούς του βατράχου, συνάγαμε τα εξής συμπεράσματα : Τα στοιχεία του αμφιβληστροειδούς εμφανίζουν διαφορές ως προς την μορφή, την σύσταση, την θέση και τις χρωστικές αντιδράσεις τους όρος τις όξινες και τις βασικές χρωστικές ουσίες, ανάλογα με την ένταση και την διάρκεια του φωτισμού . Επί του αμφιβληστροειδούς του υποστάντος την επίδραση ισχυρού ηλιακού φωτός παρατηρείται μετακίνηση του όλου κωνίου προς τον έξω αφοριστικό υμένα, ενώ όσο αφορά τον εξοικειωμένο με το σκοτάδι αμφιβληστροειδή παρατηρείται μεγάλη μετακίνηση του όλου ράβδου προς τα έξω αφοριστικό υμένα. Με την επαναφορά του ζώου από το έντονο ηλιακό φώς στο σύνηθες διάχυτο φώς της ημέρας τα στοιχεία του αμφιβληστροειδούς ανακτούν βαθμιαία την αρχική τους μορφή και την σύσταση και τις χρωστικές αντιδράσεις. Μετά δε την από το σκοτάδι επαναφορά του ζώου στο σύνηθες φώς της ημέρας η ανάκτηση της μορφής, της συστάσεως και των χρωστικών αντιδράσεων των στοιχείων του αμφιβληστροειδούς γίνεται βαθμιαία, αλλά σε πολύ μικρότερο χρόνο.