Η ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΩΣΕΩΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ

THE DETERIORATION OF KERNEL-OIL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kandilis J. D. | Κανδήλης Ιωανν. Δ.
  5. 1934
  6. 166-172
    • The effect of kernel-oil on olive oil is being examined during the extraction of oils. It is proven that the recent kernel-oil has no effect on olive oil. On the contrary, kernel-oil that comes from kernels that have been stored for a long period of time, increase the acidity of the olive-oil and deteriorate it.
    • Εξετάζεται η επίδραση του πυρηνελαίου επί του ελαιολάδου κατά την διάρκεια της έκθλιψης των ελαιών. Αποδεικνύεται ότι το πρόσφατο πυρηνέλαιο δεν έχει καμμία επίδραση επί του ελαιολάδου. Αντίθετα πυρηνέλαιο που προέρχεται από πυρήνες που έχουν αποθηκευτεί επί μεγάλο διάστημα αυξάνουν την οξύτητα του ελαιολάδου και το αλλοιώνουν.