ΕΠΙ ΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΛΙΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

CONCERNING SYSTIMATIC MISTAKES MADE ON REPORTS ON CIRCUMPOLAR STARS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Ξανθάκης Ι.Ν.
  5. 1934
  6. 136-140
    • A study which concerns the problem of the transposition phenomenon of the polar star. Based on this study, it is proven that the interpretation that m. Esclangon gave in a similar study concerning the observed differences of the Azimuth of the mire, is not varified from the newest observations which are reported in this present study.
    • Μελέτη η οποία αφορά το πρόβλημα των φαινομένων μεταθέσεων του πολικού αστέρα. Βάσει της παρούσης αποδεικνύεται ότι η ερμηνεία που έδωσε ο κ. Esclangon σε ανάλογη μελέτη του για τις παρατηρούμενες συστηματικές διαφορές των αζιμωθίων της γραμμής των στόχων, δεν επαληθεύεταιαπό τις νεότερες παρατηρήσεις που εκθέτονται στην παρούσα εργασία.