ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

INTRODUCTORY ANNOUNCEMENT CONCERNING THE FINDING IN ANTIKITHIRA AND THE ANNOUNCEMENTS OF M. THEOFANIDOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1934
  6. 130-132
    • A announcement that refers to a ship that shipwrecked in Antikithira, from which a destroyed copper organ was pulled up in 1902, unique in it's kind, which is exposed in the central aechaeological museum. Based on studies, it was proven that the organ is a planetarium and a clock which was used for finding the ship's geographical longtitude.
    • Ανακοίνωση η οποία αναφέρεται σε πλοίο το οποίο ναυάγησε στα Αντικύθηρα, από το οποίο ανασύρθηκε το 1902 ένα κατεστραμένο χάλκινο όργανο, μοναδικό στο είδος του, το οποίο και εκτίθεται στο κεντρικό αρχαιολογικό μουσείο. Βάσει των ερευνών απεδείχθει ότι το όργανο είναι πλανητάριο και ρολόι, το οποίο χρησίμευε για την ανεύρεση του εκάστοτε γεωγραφικού μήκους του πλοίου.