Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΤΗΡΙΑΚ ΠΙΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΧΥΠΝΟΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ

BODY TEMPERATURE AND THE ARTERIAL PRESSURE DURING THE PREHYPERVENTILATION PERIOD OF DOGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dontas Spyr | Παπαγεωργιάδου Μαρία | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958) | Papageorgiadou Maria
  5. 1934
  6. 64-72
    • A study about the body temperature and the arterial pressure during the prehyperventilation period of dogs. The body's defense from the increase in body temperature over the normal limit is made with speedy breathing movements, from which the volume of the breathed air is multiplied and the quantity of the surface of the vaporised water from the breathing organs is increased. A series of experiments are made which aim to determine the disposition of the body temperature during the begining of the high external temperature effect and before the hyperventilation appears, in other words, during the prehyperventilation period from which it is concluded that during the organism's hyperventilation defense during the prehyperventilation period, it is mostly made through vascular movement changes and through the peripheral vascular dilation from which there is a decrease in blood pressure.
    • Μελέτη σχετικά με την θερμοκρασία του σώματος και την αρτηριακή πίεση κατά την προταχυπνοϊκή περίοδο του κυνός. Η προφύλαξη του οργανισμού από της αυξήσεως της θερμοκρασίας του σώματος υπέρ την φυσιολογική γίνεται με ταχύτητες αναπνευστικές κινήσεις, από τις οποίες πολλαπλασιάζεται ο όγκος του εν τη μονάδι του χρόνου αναπνεόμενου αέρα και αυξάνεται πολύ το ποσό του εκ της επιφάνειας των αναπνευστικών οργάνων εξατμιζόμενου ύδατος. Μια σειρά πειραμάτων γίνεται με σκοπό να καθοριστεί η διαρρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος κατά την αρχή της επιδράσεως της υψηλής εξωτερικής θερμοκρασίας και πρίν την εμφάνιση της ταχύπνοιας, δηλ. κατά την προταχυπνοϊκήν περίοδον από τα οποία συνάγεται ότι η κατά της υπερθερμάνσεως άμυνα του οργανισμού κατά την προταχυπνοϊκή περίοδο γίνεται κυρίως δι' αγγειοκινητικών μεταβολών και ιδίως δια της μεγάλης των περιφερειών αγγειών διευρύνσεως, από την οποία επέρχεται ανάλογη πτώση της πιέσεως του αίματος.