ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΥΦΥΪΑ

EXPERIMENTAL STUDY. THE TIME OF REACTIONS AND INTELLIGENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1934
  6. 51-64
    • This study's goal us to determine the time of the complex reaction according to age, career choice and the relation between the different kinds of reactions. The experiments were made at the laboratory of psychology of the university using Hipp's chronoscop with 56 people, 28 male and 28 female students. Each person was examined in 4 conventions, for every convention 100 reactions were recorded 50 acoustic and 50 optical (in total 22.400 reactions were recorder) from which it is olovious that if the profession demands speed in movement, a product control is enough from one of the kinds of reactions (simple or complex). The simple reaction examination is preferable. Finally, if the profession demands stability as well it is necessary for the examination to be made throught the reaction which controls stability.
    • Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να προσδιορίσει τον χρόνο της σύνθετης αντιδράσεως, κατά την ηλικία της επαγγελματικής επιλογής, και την συνάφεια των ειδών της αντιδράσεως μεταξύ τους. Τα πειράματα έγιαναν στο ψυχολογικό εργαστήριο του πανεπιστημίου δια του χρονοσοκοπίου του Hipp επί 56 ατόμων 28 αρρένων και 28 θηλέων, φοιτητών και μαθητών . Κάθε άτομο εξετάστηκε σε 4 συνεδρίες, για κάθε δε συνεδρία ελήφθησαν 100 αντιδράσεις, 50 ακουστικές και 50 οπτικές (συνολικά ελήφθησαν 22.400 αντιδράσεις) από τις οποίες είναι φανερό ότι άν το επάγγελμα απαιτεί ταχύτητα κινήσεως, αρκεί έλεγχος γινόμενος από ένα από τα είδη της αντιδράσεως (απλής ή σύνθετης). Προτιμότερη είναι η δια της απλής αντιδράσεως εξέταση ως ευχερέστερη. Τέλος αν το επάγγελμα απαιτεί και σταθερότητα εν την ενέργεια, η εξέταση είναι ανάγκη να γίνεται δια του είδους εκείνου της αντιδράσεως το οποίο ελέγχει την εν τω επαγγέλματι τούτω απαιτούμενη σταθερότητα.