ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1923-1933

A REPORT ON SCIENTIFIC STUDIES OF THE EXPERIMENTAL PEDAGOGIST LABORATORY OF THE ATHENS UNIVERSITY DURING 1923-1933 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1934
  6. 38-45
    • M. Exarchopoulos with the 10 year completion of the foundation of the experimental pedagogist laboratory of the Athens University, exposes his scientific studies. In the begining, he refers to the scientific goals of the laboratory expressing the most important one: "The varied study and knowledge of greek children from a physical, mental and moral point of view and the therapy and spreading of the scientific pedagogist sector in Greece". Continuing, he enumerates the laboratory's studies and thesis's. He analyzes the collected scientific material and the methods which the elaborations are made and he mentions the scientific published articles of the laboratory. Finally, he exposes the scientific studies which were made at the experimental school and which refer to matters of pedagogist and educational interest.
    • Ο κ. Ν. Εξαρχόπουλος με την συμπλήρωση δεκαετίας από την ίδρυση του εργαστηρίου πειραματικής παιδαγωγικής του πανεπιστημίου Αθηνών εκθέτει τις γενόμενες σ' αυτό επιστημονικές εργασίες. Αρχικά αναφέρει τους από του εργαστηρίου του επιδιωκόμενους επιστημονικούς σκοπούς , μεταξύ των οποίων προέχει "η παντοειδή έρευνα και γνώσις του ελληνόπαιδος από σωματική, ψυχική και ηθική απόψεως και η θεραπεία και διάδοσις της επιστημονικής παιδαγωγικής εν Ελλάδι". Στην συνέχεια απαριθμεί τις γενόμενες στο εργαστήριο έρευνες διατριβές κλπ. Αναλύει το συλλεγόμενο και το φυλαττόμενο στο εργαστήριο επιστημονικό υλικό και τις μεθόδους επί τη βάσει των οποίων τελείται η επεξεργασία αυτού, και μνημονεύει τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του εργαστηρίου. Τέλος εκθέτει τις επιστημονικές εργασίες οι οποίες έγιναν στο πειραματικό σχολείο και αναφέρονται σε ζητήματα παιδαγωγικού και διδακτικού ενδιαφέροντος.