ΓΕΝΙΚΕΥΣΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ

A GENERALIZATION OF A PROBLEM OF INDEFINITE ANALYSIS OF DIOPHANTOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1960
  6. 423-428
    • The solution to the problem 20 from Diophanto is presented, comments are being made about this problem and the general rules of this solution are given. This problem is stated likewise : 4 numbers must be found where their product per two plus one must shape a square.
    • Παρουσιάζεται η λύση του προβλήματος 20 από τον Διόφαντο, γίνονται παρατηρήσεις επί του προβλήματος αυτού και δίδονται οι γενικοί νόμοι της επιλύσεώς του. Το πρόβλημα αυτό διατυπώνεται ως εξής : να ευρεθούν τέσσερις αριθμοί όπου το γινόμενο αυτών ανά δυο συν ένα να σχηματίζει τετράγωνο.