Η ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΡΙΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

A PROBLEM OF THE MODERN GREEK LANGUAGE AND HOW IT COULD BE SOLVED (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μακρυμίχαλος Στέφανος Ι.
  5. 1960
  6. 247-252
    • The "damage" of the greek language is pointed out mostly due to the lack of symbols to render the sounds b,d, and g and because of the generalized use of the radio, throught which foreign words are transfered. The use of double letters bb, gg,rr is sugested for the version of the sounds b,g,d respectively.
    • Επισημαίνεται η φθορά της ελληνικής γλώσσας κυρίως λόγω της έλλειψης συμβόλων για την απόδοση των φθόγγων b,d και g και λόγω της γενικευμένης χρήσης του ραδιοφώνου μέσω του οποίου μεταφέρονται πολλές ξένες λέξεις και εκφράσεις. Προτείνονται η χρήση των διπλών γραμμάτων ββ, γγ, ττ για την απόδοση των φθόγγων b,g,d αντίστοιχα.