ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΠΛΕΡΙΟΥ ΤΡΟΧΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΟΤΑΝ ΑΠΟΤΟΜΩΣ ΠΑΥΣΗ Η ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΩΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ

THE KEPLERIAN ORBIT OF A PROJECTILE AROUND THE EARTH, AFTER THE THRUST IS SUDDENLY REMOVED (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Magiros Demetrios | Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1960
  6. 191-202
    • The facts of the Keplerian orbit of the projectile are being studied when the thrust is suddenly removed. Types are given which attach the facts of Keplerian orbit either to it's original either to the one that corresponds to the to time.
    • Εξετάζονται τα στοιχεία της κεπλερίου τροχιάς του οχήματος, όταν η ωστική δύναμη παύσει απότομα να ενεργεί επί αυτού οχήματος. Δίδονται τύποι που συνδέουν τα στοιχεία της Κεπλερίου τροχιάς προς τα στοιχεία της Κεπλερίου τροχιάς είτε της αρχικής είτε αυτής που αντιστοιχεί στον χρόνο to.