Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ Ν ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

THE MECHANIC MANNER OF N FIGURES IN THE GENERAL THEORY OF RELATIVITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιώκος Θεόδωρος Χ. | Siokos Theodoros Chr
  5. 1960
  6. 110-118
    • The application of Riemann's geometry which presents the gravity field of two figures in relation with their center of gravity. The problem with mechanic ν figures is resolved in the theory of relativity with the admittance that the replacement of some mass from their center of gravity, with the condition that the replacement is possible from physic's point of view so that Riemann's geometry can be applied again in the case of the two figures.
    • Εφαρμογή της γεωμετρίας του Riemann που περιγράφει το πεδίο βαρύτητος δύο σωμάτων σε σχέση με το κέντρο βάρους τους. Επιλύεται το πρόβλημα της μηχανικής των ν σωμάτων στην γενική θεωρία της σχετικότητος με την παραδοχή ότι είναι δυνατή η αντικατάσταση ορισμένων μαζών από το κέντρο βάρους τους με τον όρο ότι η αντικατάσταση αυτή είναι φυσικώς δυνατή με τρόπο ώστε να εφαρμοστεί και πάλι η γεωμετρία του Riemann για την περίπτωση των δύο σωμάτων