Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΓΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΩΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ

THE MOTION OF A PROJECTILE AROUND THE EARTH UNDER THE INFLUENCE OF THE EARTH'S GRAVITATIONAL ATTRACTION AND A THRUST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Magiros Demetrios | Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1960
  6. 96-103
    • The motion of a projectile around the earth under the ifluence of the gravitational attraction of the earth and a thrust is being studied. The projectile's orbit and it's velocity are found when the thrust is applied on the projectile either suddenly either gradually. The conditions are given under which we distinguish the types of Keplerian orbit when the thrust is suddenly removed.
    • Μελετάται η κίνηση οχήματος πέριξ της γης υπό την επίδραση της ελκτικής δυνάμεως της γης και μιας ωστικής δυνάμεως. Η τροχιά και η ταχύτητα του οχήματος βρίσκονται όταν η ωστική δύναμη εφαρμόζεται επί του οχήματος είτε ακαριαίως είτε βραδέως. Δίδονται επίσης και οι συνθήκες υπό τις οποίες διακρίνουμε τα είδη της κεπλερείου τροχιάς, όταν η ωστική δύναμη παύσει ακαριαίως να δρά.