Η ΜΗΚΩΝ, ΤΟ ΟΠΙΟΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΥΣΤΕΡΟΜΙΝΩΪΚΟΥΣ ΙΙΙ ΧΡΟΝΟΥΣ

POPPY, OPIUM AND THEIR USE DURING THE LATEMINOAN III TIMES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Κρητικός Παν. | Critikos Pan.
  5. 1960
  6. 54-73
    • The results of a study are presented from the history of pharmacognocy's point of view of the image of the Minoan Goddess who bears a crown on her head. On the crown, three pins are sewed on which represent fruits of the plant poppy of somniferous. It is well known that frem these fruits opium is taken.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης, από πλευράς της ιστορίας της φαρμακογνωσίας, του ειδώλου της Μινωϊκής θεάς, η οποία φέρει στεφάνι επί της κεφαλής. Επί της στεφάνης είναι καρφωμένες τρείς καρφίτσες, οι οποίες παριστούν κωδίας μήκωνος της υπνοφόρου. Δια της χαραγής των κωδίων, λαμβάνεται το όπιον.