Η ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

THE AMOEBIASIC ENDEMIC. A PROBLEM OF STATE INTEREST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1960
  6. 39-44
    • The phenomenon of the amoebiasic epidemy is being studied and it's clinical polymorphism which is due to microbes and toxines. It is concluded that the eradication of the disease is not possible with sterilization of the infection sources of the patients.
    • Μελετάται το φαινόμενο της αμοιβαδικής επιδημίας και ο κλινικός της πολυμορφισμός, ο οποίος οφείλεται στα μικρόβια συνδυασμού και τις τοξίνες του. Συμπεραίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εκρίζωση της νόσου με αποστείρωση των πηγών μολύνσεων των ασθενών.