ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΝΕΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΟΣ

VACCINATIONS WITHOUT TOXIC RESIDUAL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1960
  6. 27-29
    • A check is being made in order to discover when vaccinations are atoxic while the discovery of a new method for the preparation of atoxic vaccinations is being studied. These experiments began in 1935 with vaccines which became atoxic after many years of conservation and exposion to salar rays. It was proven that vaccinations developed a high level of toxicity. After new expirements on the vaccinations in 1946, it was ascertained that they had lost their toxic residual.
    • Γίνεται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί πότε τα εμβόλια είναι ατοξικά αλλά ενώ εξετάζεται η περίπτωση εύρεσης νέας μεθόδου για την παρασκευή ατοξικών εμβολίων. Τα σχετικά πειράματα ξεκίνησαν το 1935 με εθεροεμβόλια τα οποία κατέστησαν ατοξικά μετά από μακροχρόνια συντήρηση και έκθεση σε ηλιακές ακτίνες. Αποδείχθησε, ότι τα εμβόλια είχαν ανακτήσει υψηλό βαθμό τοξικότητας. Μετά από νέα πειράματα στα εμβόλια, το 1946, διαπιστώθηκε ότι αυτά είχαν χάσει κάθε υπολειμματική τοξικότητα.