Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

THE SEISMIC ACTIVITY IN THE CYPRUS AREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ | Delibasis N.D. | Δελημπάσης Ν. Δ.
  5. 1965
  6. 387-405
    • A short description of Cypru's geographic structure as well as the gravitys irregularities on a small and big scale, the islands seismic history is presented and it's seismic critical condition.
    • Γίνεται σύντομη περιγραφή της γεωλογικής και τεκτωκής κατασκευής της νήσου Κύπρου, καθώς και των ανωμαλιών βαρύτητας μικρής και μεγάλης κλίμακας, παρουσιάζεται δε η σεισμική ιστορία της νήσου και η σεισμική επικινδυνότητα αυτής.