Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΔ ΚΡΗΤΩΝ

THE GROWTH OF TYRRINIOY IN THE SOUTH WEST PART OF CRETE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναπλιώτης Κωνστ. | Γεωργιάδου-Δικαιούλια Ευφροσύνη
  5. 1965
  6. 330-338
    • A stratigraphic and paeontologic study on the southwest part of Crete which concludes that the area's deposits are pleistocenic, tyrriniou age.
    • Στρωματογραφική και παλαιοντολογική μελέτη του νοτιοδυτικού τμήματος της Κρήτης από την οποίαν προκύπτει ότι οι αποθέσεις της περιοχής είναι πλειστοκαινικές, τυρρηνίου ηλικίας.