1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναπλιώτης Κωνστ. | Γεωργιάδου-Δικαιούλια Ευφροσύνη
  5. 1965
  6. 330-338
    • A stratigraphic and paeontologic study on the southwest part of Crete which concludes that the area's deposits are pleistocenic, tyrriniou age.
    • Στρωματογραφική και παλαιοντολογική μελέτη του νοτιοδυτικού τμήματος της Κρήτης από την οποίαν προκύπτει ότι οι αποθέσεις της περιοχής είναι πλειστοκαινικές, τυρρηνίου ηλικίας.